โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่

– เอกสารประกอบการประชุมเชื่อมโยงการดำเนินงานของคณะกรรมการเครือข่ายแปลงใหญ่

ครั้งที่ 1/2563 (link)      ครั้งที่ 2/2563 (link)      ครั้งที่ 3/2563 (link)      ครั้งที่ 4/2563 (link)