กลุ่มยุทธศาตร์และสารสนเทศ

กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ มีอัตรากำลังดังนี้ ผู้อำนวยการกลุ่ม (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ) ๑ คน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ 3 คน และนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 1 คน รวม ๕ คน มีหน้าที่

1) ศึกษา วิเคราะห์และดำเนินการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรด้านการผลิตพืช การพัฒนาอาชีพของเกษตรกร และส่งเสริมการจัดทำแผนพัฒนาการเกษตร และประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบูรณาการงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

2) พัฒนาสารสนเทศระดับพื้นที่ รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์การปลูกพืช ผลผลิตการเกษตร วิสาหกิจชุมชน และข้อมูลทุติยภูมิอื่น ๆ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร และประชาสัมพันธ์งานส่งเสริมการเกษตรในระบบสารสนเทศ

3) ศึกษา พัฒนาวิธีการดำเนินงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร ปรับปรุงกระบวนการทำงานในพื้นที่ พัฒนาบุคลากรและสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนาในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

4) สนับสนุนการปฏิบัติงานของศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนของชุมชน

5) สนับสนุนสำนักงานเกษตรพื้นที่ ๑ – ๔ ในการจัดทำแผนงาน/โครงการส่งเสริมการเกษตร และการจัดทำข้อมูลสารสนเทศระดับพื้นที่

6) ติดตาม ประเมินผล รวบรวมและรายงานผลการดำเนินงานในภาพรวมของสำนักงานเกษตรพื้นที่กรุงเทพมหานคร

7) ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ประสานงานกับ CoO และสำนักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร     ในด้านการดำเนินงาน ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำแขวง (ศบกต.) จำนวน ๕๐ ศูนย์ ใน ๒๖ เขต