ติดต่อเรา

สำนักงานเกษตรพื้นที่กรุงเทพมหานคร

http://bangkok.doae.go.th/province/

๑๑๖/๑๗  ถ.บางขุนนนท์ แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กทม.๑๐๗๐๐

โทร : ๐๒ ๔๓๕๕๐๔๗ หรือ ๐๒ ๔๓๕๕๐๖๑  

e – mail : Bangkok@doae.go.th