แบบคำร้องต่างๆในงานทะเบียนเกษตรกร

แบบคำร้องขอขึ้นทะเบียน/ปรับปรุง ทะเบียนเกษตรกรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

แบบคำร้อง ขอยกเลิกการขึ้นทะเบียนเกษตรกร (ทบก.)

แบบคำร้องขอยกเลิกการเป็นสมาชิกในครัวเรือนเกษตรกร

แบบคำร้องขอเปลี่ยนแปลงหัวหน้าครัวเรือนเกษตรกร (ทบก.)

แบบคำร้องขอเปลี่ยนแปลงสถานที่ขึ้นทะเบียน