กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต

– โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่

เอกสารประกอบการประชุมเชื่อมโยงการดำเนินงานของคณะกรรมการเครือข่ายแปลงใหญ่

ครั้งที่ 1/2564                                ครั้งที่ 2/2564                           ครั้งที่ 3/2564                         ครั้งที่ 4/2564

 

 

ผลงานวิจัยเชิงพาณิชย์พร้อมใช้

 

ครีมข้าว
กระดาษกรองฟางข้าว
สารข้าแดง
รวงข้าว