อำนาจหน้าที่

อำนาจหน้าที่ของสำนักงานเกษตรพื้นที่กรุงเทพมหานคร

(๑) ศึกษา วิเคราะห์ และวางแผนการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร องค์กรเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน

(๒) ส่งเสริมและประสานการถ่ายทอดความรู้ด้านการผลิต การจัดการผลผลิต และการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร

(๓) ประสานการดำเนินงานเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาด้านการผลิตของเกษตรกร

(๔) กำกับ ดูแล และสนับสนุนการปฏิบัติงานของสำนักงานเกษตรพื้นที่ ๑ – ๔

(๕) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรุงเทพมหานคร , คณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและแก้ไขปัญหาภาคการเกษตร กรุงเทพมหานคร (CoO) และตามที่ได้รับมอบหมายจากกรงส่งเสริมการเกษตร

สำนักงานเกษตรพื้นที่กรุงเทพมหานคร แบ่งงานภายในออกเป็น 1 ฝ่าย 4 กลุ่ม และสำนักงานเกษตรพื้นที่ ๑ – ๔ ซึ่งได้กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบไว้ดังนี้

 1. ฝ่ายบริหารทั่วไป มีอัตรากำลังดังนี้ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป (เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส) ๑ คน, เจ้าพนักงานการเงินและการบัญชีชำนาญงาน ๑ คน, เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติการ ๑ คน และเจ้าพนักงานธุรการ ๑ คน รวม ๔ คน มีหน้าที่

๑) ปฏิบัติงานด้านงานธุรการ งานสารบรรณ งานพิมพ์และแจกจ่ายเอกสาร และการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

๒) ดำเนินการเกี่ยวกับงานการเงินและบัญชี พัสดุ งานดูแลอาคารสถานที่และยานพาหนะ

3) ดำเนินการเกี่ยวกับงานบริหารงานบุคคล

4) บริหารจัดการงบประมาณประจำปี และควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงาน

5) ดำเนินการเกี่ยวกับการประชุมของหน่วยงาน

6) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

 1. กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร มีอัตรากำลังดังนี้ ผู้อำนวยการกลุ่ม (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ) ๑ คน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ 1 คน และนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 2 คน รวม ๔ คน มีหน้าที่

1) ศึกษา พัฒนาและวางแผนการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร องค์กรเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน

2) ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนของชุมชน องค์กรเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน

3) ส่งเสริม สนับสนุนและประสานงานด้านการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนและเครือข่าย

4) ส่งเสริม สนับสนุนและประสานการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์ขององค์กรเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน

5) สนับสนุนการดำเนินงานและพัฒนาเจ้าหน้าที่ระดับอำเภอในการปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร องค์กรเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน

6) ติดตามประเมินผลการดำเนินงานส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร องค์กรเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนในจังหวัด

7) ประสานและดำเนินงานเกี่ยวกับการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยธรรมชาติ

8) ได้รับมอบหมายดำเนินการ ด้านการจัดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่

 1. กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต มีอัตรากำลังดังนี้ ผู้อำนวยการกลุ่ม (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ) ๑ คนนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ๑ คน และนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ๒ คน รวม ๔ คน มีหน้าที่

1) ศึกษา พัฒนา และวางแผนการส่งเสริมการผลิตและจัดการผลผลิตการเกษตร

2) ศึกษา พัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตและจัดการผลผลิตการเกษตรที่เหมาะสมกับท้องถิ่น

3) ดำเนินการส่งเสริม และประสานการถ่ายทอดความรู้ด้านการผลิตและจัดการผลผลิต และการให้บริการทางการเกษตร

4) ดำเนินการตามแผนงาน โครงการและมาตรการด้านการส่งเสริมการผลิต การจัดการผลผลิตและการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร และประสานการแก้ไขปัญหาการผลิตของเกษตรกร

5) ประสานและดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และโครงการส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่เฉพาะ

6) สนับสนุนการดำเนินงานและพัฒนาเจ้าหน้าที่ระดับอำเภอในการปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมการผลิตและจัดการผลผลิต

7) ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการส่งเสริมการผลิตและจัดการผลผลิตในจังหวัด

8) ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการด้านการพัฒนาสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน

 1. กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ มีอัตรากำลังดังนี้ ผู้อำนวยการกลุ่ม (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ) ๑ คน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ 3 คน และนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 1 คน รวม ๕ คน มีหน้าที่

1) ศึกษา วิเคราะห์และดำเนินการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรด้านการผลิตพืช การพัฒนาอาชีพของเกษตรกร และส่งเสริมการจัดทำแผนพัฒนาการเกษตร และประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบูรณาการงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

2) พัฒนาสารสนเทศระดับพื้นที่ รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์การปลูกพืช ผลผลิตการเกษตร วิสาหกิจชุมชน และข้อมูลทุติยภูมิอื่น ๆ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร และประชาสัมพันธ์งานส่งเสริมการเกษตรในระบบสารสนเทศ

3) ศึกษา พัฒนาวิธีการดำเนินงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร ปรับปรุงกระบวนการทำงานในพื้นที่ พัฒนาบุคลากรและสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนาในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

4) สนับสนุนการปฏิบัติงานของศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนของชุมชน

5) สนับสนุนสำนักงานเกษตรพื้นที่ ๑ – ๔ ในการจัดทำแผนงาน/โครงการส่งเสริมการเกษตร และการจัดทำข้อมูลสารสนเทศระดับพื้นที่

6) ติดตาม ประเมินผล รวบรวมและรายงานผลการดำเนินงานในภาพรวมของสำนักงานเกษตรพื้นที่กรุงเทพมหานคร

7) ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ประสานงานกับ CoO และสำนักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร     ในด้านการดำเนินงาน ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำแขวง (ศบกต.) จำนวน ๕๐ ศูนย์ ใน ๒๖ เขต

 1. กลุ่มอารักขาพืช มีอัตรากำลังดังนี้ ผู้อำนวยการกลุ่ม (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ) ๑ คน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ๑ คน และนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ๒ คน รวม ๔ คน มีหน้าที่

1) ศึกษา วิเคราะห์ และวางแผนการดำเนินงานด้านการอารักขาพืช และงานดินปุ๋ยและดำเนินการตามแผนงาน โครงการและมาตรการด้านการอารักขาพืช

2) สำรวจ ติดตาม เฝ้าระวังการระบาดของศัตรูพืชและประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการระบาดของศัตรูพืช

3) ศึกษา พัฒนา รูปแบบและวิธีการจัดการศัตรูพืชที่เหมาะสมกับท้องถิ่น และถ่ายทอดเทคโนโลยีการอารักขาพืชและงานดินปุ๋ยให้กับเจ้าหน้าที่ระดับพื้นที่และเกษตรกร

4) ให้บริการตรวจวินิจฉัยศัตรูพืชและให้คำปรึกษาแนะนำด้านเทคโนโลยีการอารักขาพืช      และงานดินปุ๋ย

5) ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงานด้านการอารักขาพืช และงานดินปุ๋ยในพื้นที่

6) ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการ

– ด้านการปลูกพืชชดเชยนาปรัง

– การลดการเปาในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

– ด้านการติดตามสถานการณ์น้ำเพื่อการเกษตรในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และประสานงานกับสำนักระบายน้ำกรุงเทพมหานคร

 

สำนักงานเกษตรพื้นที่ ๑ รับผิดชอบ ๑๐ เขต (ชั้นใน ๗ เขตและชั้นนอก ๓ เขต) มีอัตรากำลังดังนี้

 • หัวหน้าสำนักงาน (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ)               ๑ คน
 • นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ                                               ๑ คน
 • นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ                                                         ๓ คน
 • นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร                                                                            5 คน
 • เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน                                                                           ๑ คน
 • พนักงานธุรการ                                                                                                   ๑ คน

รวม ๑๒ คน

สำนักงานเกษตรพื้นที่ ๒ รับผิดชอบ ๑๕ เขต (ชั้นใน ๖ เขตและชั้นนอก ๙ เขต) มีอัตรากำลังดังนี้

 • หัวหน้าสำนักงาน (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ)                      ๑ คน
 • นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ                                                      ๒ คน
 • นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร                                                                         ๓ คน
 • เจ้าพนักงานธุรการ                                                                                           ๑ คน

รวม ๗ คน

สำนักงานเกษตรพื้นที่ ๓ รับผิดชอบ ๑๖ เขต (ชั้นใน ๑๐ เขตและชั้นนอก ๖ เขต) มีอัตรากำลังดังนี้

 • หัวหน้าสำนักงาน (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ)                       ๑ คน
 • นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ                                                         ๒ คน
 • นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร                                                                          ๔ คน
 • เจ้าพนักงานธุรการ                                                                                           ๑ คน

รวม ๘ คน

สำนักงานเกษตรพื้นที่ ๔ รับผิดชอบ ๙ เขต (ชั้นใน ๕ เขตและชั้นนอก ๔ เขต) มีอัตรากำลังดังนี้

 • หัวหน้าสำนักงาน (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ)                        ๑ คน
 • นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ                                                          ๑ คน

(ถูกยืมตัวช่วยราชการกองขยายพันธ์พืช  ๑  คน)

 • นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร                                                                           ๓ คน
 • เจ้าพนักงานธุรการ                                                                                             ๑ คน

รวม ๖ คน

 

มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

(๑) ศึกษา วิเคราะห์ และวางแผนการส่งเสริมการผลิตการเกษตรในเขตพื้นที่รับผิดชอบ

(๒) ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร องค์กรเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน

(๓) ส่งเสริมและประสานการถ่ายทอดความรู้ด้านการผลิต การจัดการผลผลิต และการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร

(๔) ให้บริการและส่งเสริมอาชีพการเกษตร

(๕) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของสำนักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร และเป็นผู้ช่วยเลขานุการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการประจำแขวง (ศบกต.)  จำนวน ๕๐ ศูนย์

 

ขอบเขตการรับผิดชอบในการดำเนินงาน

 • พื้นที่ความรับผิดชอบ                     ๑๔๙,๙๘๐  ไร่
 • พื้นที่เขตชั้นใน ๒๔ เขต / เขตชั้นนอก ๒๖ เขต           ๕๐  เขต  ๑๘๐  แขวง
 • จำนวนครัวเรือนเกษตรกร           ๖,๖๓๘  ครัวเรือน

งานตามภารกิจส่งเสริมการเกษตร

 • งานส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ จำนวน  ๑๒ แปลง และตั้งใหม่ ปี ๖๔ จำนวน ๒ แปลง
 • งานพัฒนาสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน จำนวน ๓ ชนิดสินค้า เป้าหมาย ๑,๖๐๐ ราย
 • งานการส่งเสริมอารักขาพืชเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ผ่านศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) จำนวน ๑๔ ศูนย์
 • งานขับเคลื่อนการพัฒนาศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) จำนวน ๔ ศูนย์
 • งานส่งเสริมการปลูกพืชหลากหลายทดแทนนาปรัง พื้นที่เป้าหมาย  ๙๖,๐๐๐  ไร่
 • งานการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันสินค้าเกษตรแปรรูป โดยมุ่งเน้นที่กลุ่มวิสาหกิจชุมชน จำนวน ๑๙๗ กลุ่ม
 • งานยกระดับและเพิ่มศักยภาพ เพื่อให้เกิดการพัฒนาสินค้าเกษตรและสินค้าแปรรูปของชุมชน เป้าหมาย YSF จำนวน ๑๕๐ คน / SF จำนวน ๑,๕๐๕ คน
 • สร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มผู้ผลิตสินค้าเกษตร จำนวน ๒๖๙  กลุ่ม
 • งานส่งเสริมการหยุดการเผาในพื้นที่เกษตร พื้นที่เป้าหมาย ๙๖,๐๐๐ ไร่
 • งานโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน (ในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี) โรงเรียนในสังกัด กทม. จำนวน  ๓๑  โรง
 • งานส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร จำนวน  ๙  แห่ง
 • งานบริหารจัดการและพัฒนา ศูนย์เรียนรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) จำนวน ๔ ศูนย์หลัก และ ๗๕ ศูนย์เครือข่าย

งานร่วมมือกับหน่วยงานอื่น

๑ ) งานร่วมกับสำนักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร จัดทำแผนพัฒนาการเกษตรกรุงเทพมหานคร โดยผ่านขบวนการ ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำแขวง (ศบกต.)