พันธกิจ

1.ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร องค์กรเกษตรกร และ.วิสาหกิจชุมชนให้มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน

2.ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรให้มีขีดความสามารถในการผลิตและจัดการสินค้าเกษตร และ ยกระดับสู่ความเป็นมืออาชีพ

3.ส่งเสริมเกษตรกรให้เข้าถึงเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

4.ให้บริการทางการเกษตรตามสภาพปัญหาและความต้องการของเกษตรกร

5.ศึกษา วิจัยและพัฒนางานด้านส่งเสริมการเกษตรและบูรณาการทำงานกับทุกภาคส่วน

6.ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคคลากรได้รับการพัฒนาและมีการเรียนรู้อย่างทั่วถึงส่งเสริมสมรรถนะในการปฏิบัติงาน