ประวัติความเป็นมา

ข้อมูลทั่วไป และประวัติความเป็นมาของกรุงเทพมหานคร

ที่มาของคำว่า บางกอก

เรื่องนี้มีผู้สันนิฐานกันหลายทาง ดังนี้

  1. ที่เรียกว่าบางกอก เข้าใจว่าเดิมเป็นป่ามะกอก มีต้นมะมะกอกจำนวนมาก จึงเอานามต้นไม้มาเรียกเป็นชื่อตำบล “ตำบลบางกอก”
  2. หมอสนิทซึ่งเป็นแพทย์หลวงสมัยนั้น ได้กล่าวไว้ในหนังสือ A Physician at the court of siam ว่าชื่อบางกอกมาจากคำว่า บางคือหมู่บ้านคำหนึ่ง และคำว่า กอก ซึ่งเป็นผลไม้ชนิดหนึ่ง ( Spondias pinnata) และในหนังสือยังกล่าวอีกว่าชาวโปรตุเกสที่เข้ามาเมืองไทยในคริสต์ศตวรรษที่ 16 เป็นผู้ให้กำเนิดคำนี้
  3. จากหนังสือ”จดหมายเหตุรายวันของบาทหลวง เดอชวาสี” กล่าวว่า บางกอก คือ จังหวัดธนบุรี บางแปลว่า บึงแปลว่า น้ำ โดยหมายถึงน้ำกลายเป็นดินหรือที่ลุ่มกลายเป็นที่ดอน
  4. บางกอก Bangkok เป็นภาษามาลายู แปลว่า คดโค้ง หรือ งอ เนื่องจากแม่น้ำในบางกอกคดโค้งและอ้อมมาก

คูคลองในบางกอก

ครั้งปีพ.ศ.2077-2080 แม่น้ำเจ้าพระยาใหม่ได้กำเนิดในแผ่นดินสมเด็จพระไชยราชาธิราช เนื่องจากสมัยกรุงศรีอยุธยา ทรงเห็นว่าเจ้าพระยาเก่าทำให้เสียเวลาเดินเรือมาก เช้าเข้าตรงปากทางบางกอกน้อย ตกเวลาเย็นหัวเรือจึงโผล่ออกที่ปากคลองบางกอกใหญ่ จึงโปรดให้ขุดคลองลัดตั้งแต่ปากคลองบางกอกน้อยผ่าแผ่นดินตำบลบางกอกเป็น 2 ฟาก ผ่าตรงมาถึงปากคลองบางกอกใหญ่ โดยฝั่งขวาเป็นกรุงเทพนับตั้งแต่เชิงสะพานพระปิ่นเกล้า ท่าพระอาทิตย์ ท่าพระจันทร์ ท่าช้าง ท่าราชวรดิษฐ์ ท่าเตียนจนถึง ปากคลองตลาด ส่วนฝั่งซ้ายยังคงเป็นกรุงธนบุรีเดิม นับตั้งแต่สถานีรถไฟบางกอกน้อย โรงพยาบาลศิริราช   วัดระฆัง วัดอรุณฯ จนถึงปากคลองบางกอกใหญ่ ซึ่งคลองบางกอกใหญ่ซึ่งคลองบางกอกน้อยคือแม่น้ำเจ้าพระยาเดิมนั้นเอง

หลังจากตำบลบางกอกถูกผ่าแบ่งออกเป็น 2 ฟาก ฟากซ้ายฝั่งตะวันตกกลายเป็นแผ่นดินบาง แบ่งเป็น บางกอกน้อย บางกอกใหญ่ บางยี่เรือ บางยี่ขัน บางเสาธง บางบำหรุ บางขุนนนท์ บางมด บางช้าง บางกรวย บางใหญ่ บางบัวทอง บางเหล่านี้ เป็นที่อุดมสมบูรณ์ จึงกลายเป็นสวนไม้เป็นส่วนใหญ่ ผลไม้ที่มีชื่อแต่ครั้งนั้น ทุเรียนบางขุนนนท์ เงาะบางยี่ขัน สัปปะรดบางบำหรุ ฝรั่งบางเสาธง กระท้อนบางบัวทอง หมากบางล่าง ส้มบางมด มะปรางท่าอิฐ อ้อยจีนบางใหญ่ อ้อยไทยบางโควัด ลางสาดคลองสาน ส่วนฟากขวาฝั่งตะวันออกออกกลายเป็นแผ่นดินทุ่ง ดินไม่อุดมสมบรูณ์ ไม่เหมาะทำสวนผลไม้ แต่เหมาะที่จะทำนา เกิดเป็นทุ่งหลายทุ่ง มีทุ่งสามเสน ทุ่งพญาไท ทุ่งมหาเมฆ ทุ่งบางกะปิ ทุ่งบางเขน ทุ่งปทุมวัน ทุ่งพระเมรุ

สำนักงานเกษตรพื้นที่กรุงเทพมหานคร เดิมตั้งอยู่ที่อาคารเจ้าพระยารัตนาธิเบศร์ถนนจักรเพชร    แขวงวังบูรพา ภิรมย์ (ตึกกสิกรรมเดิม) ซึ่งขณะนี้ได้บูรณะเป็นอาคารที่ทำการของศาลรัฐธรรมนูญ ปัจจุบันสำนักงานเกษตรพื้นที่กรุงเทพมหานคร ตั้งอยู่ เลขที่ ๑๑๖/๑๗ ถนนบางขุนนนท์แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร  สังกัดกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ความรับผิดชอบครอบคลุมเขตชั้นในและเขตชั้นนอกของกรุงเทพมหานคร เพื่อพัฒนา ส่งเสริมและถ่ายทอดความรู้ด้านการผลิตพืช และธุรกิจ แก่เกษตรกร ตลอดจนส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกร ภายใต้การกำกับ ดูแล และบริหารงานของ เกษตรกรุงเทพมหานคร