ทำเนียบผู้บริหาร

 

ลำดับที่ ชื่อ-นามสกุล ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง
1 นายพรศักดิ์  ศิริมา ม.ค.2515–ก.ย.2519
2 นายสดุดี     เหลืองอรุณ ม.ค.2520–ก.ย.2520
3 นายบัว       พุกเจริญ ก.ย.2520–ก.ย.2522
4 นายวิทยา    คุณะเกษม ต.ค.2521–ก.ย.2521
5 นายอดุลย์   เชี่ยวชาญ ต.ค.2522–ต.ค.2523
6 นายผ่อน     พรหมจาต ต.ค.2523–พ.ย.2525
7 นายเกษม    จรินโท ธ.ค.2525–พ.ค.2526
8 นายสดุดี     เหลืองอรุณ พ.ค.2526–ต.ค.2533
9 นายสุวัฒน์   เอี่ยมละออ ต.ค.2533–พ.ค.2535
10 นายไพวงศ์  หลักชัย ต.ค.2533–พ.ค.2535
11 นายดิเรก     คุ้มมั่น ต.ค.2535–ก.ค.2536
12 นายเฉลิมศักดิ์  ลิ้มวัฒนา ก.ค.2536–ต.ค.2536
13 นายธวัชชัย  ชมเดช พ.ย.2536–ก.ย.2537
14 นายศิระ     ศุภเอม ต.ค.2537–พ.ค.2538
15 นายถาวร    ศรีภักดี พ.ค.2538–ต.ค.2539
16 นายประเวศ ฝึกฝน ต.ค.2539–ม.ค.2544
17 นายเชาวลิต  เลาหะรัตน์ ม.ค.2544–ม.ค.2547
18 นายพิบูล      เตียสุวรรณ ม.ค.2547–ก.ย.2548
19 นายวิจิตร     กมลวารินทร์ มี.ค.2549-พ.ย.2550
20 นายไพสิฐ    เกตุสถิตย์ พ.ย.2550- ธ.ค.2554
21 นายบุญเลี้ยง  ข่ายม่าน ธ.ค.2554-ธ.ค.2556
22 นายพิเชียร  ระวิระ ธ.ค.2556-ม.ค. 2558
23 นางดวงเดือน  สมวัฒนศักดิ์ ม.ค.2558-มี.ค. 2559
24 ดร.รุจีพัชร   บุญจริง มี.ค. 2559 – ก.พ. 2560
25 นายประเสริฐ  สุทธิ์เตนันท์ พ.ค. 2560 –ธ.ค. 2560
26 นางจันทิรา  บวรรัตนสุภา ม.ค. 2561 – มิ.ย. 2561
27 นายรพีทัศน์  อุ่นจิตตพันธ์ ก.ค. 2561 – ธ.ค. 2561
28 นางอภิญญา  พรหมมีชัย ธ.ค. 2561 – ม.ค. 2563
29 นายกิตติพงษ์  งามจริง ม.ค. 2563 – ก.พ.2564
30 นายเฉลิม    อารีย์ ก.พ.2564  – ก.ย. 2565
31 นายอาคม  ศรีประภาพงศ์ พ.ย. 2564  -ปัจจุบัน