ทำเนียบผู้บริหารกรม

ลำดับที่

ชื่อ-นามสกุล ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง

1

นายพรศักดิ์  ศิริมา ม.ค.2515–ก.ย.2519

2

นายสดุดี     เหลืองอรุณ

ม.ค.2520–ก.ย.2520

3

นายบัว       พุกเจริญ

ก.ย.2520–ก.ย.2522

4

นายวิทยา    คุณะเกษม

ต.ค.2521–ก.ย.2521

5

นายอดุลย์   เชี่ยวชาญ

ต.ค.2522–ต.ค.2523

6

นายผ่อน     พรหมจาต

ต.ค.2523–พ.ย.2525

7

นายเกษม    จรินโท

ธ.ค.2525–พ.ค.2526

8

นายสดุดี     เหลืองอรุณ

พ.ค.2526–ต.ค.2533

9

นายสุวัฒน์   เอี่ยมละออ

ต.ค.2533–พ.ค.2535

10

นายไพวงศ์  หลักชัย

ต.ค.2533–พ.ค.2535

11

นายดิเรก     คุ้มมั่น

ต.ค.2535–ก.ค.2536

12

นายเฉลิมศักดิ์  ลิ้มวัฒนา

ก.ค.2536–ต.ค.2536

13

นายธวัชชัย  ชมเดช

พ.ย.2536–ก.ย.2537

14

นายศิระ     ศุภเอม

ต.ค.2537–พ.ค.2538

15

นายถาวร    ศรีภักดี

พ.ค.2538–ต.ค.2539

16

นายประเวศ ฝึกฝน

ต.ค.2539–ม.ค.2544

17

นายเชาวลิต  เลาหะรัตน์

ม.ค.2544–ม.ค.2547

18

นายพิบูล      เตียสุวรรณ

ม.ค.2547–ก.ย.2548

19

นายวิจิตร     กมลวารินทร์

มี.ค.2549-พ.ย.2550

20

นายไพสิฐ    เกตุสถิตย์

พ.ย.2550- ธ.ค.2554

21

นายบุญเลี้ยง  ข่ายม่าน

ธ.ค.2554-ธ.ค.2556

22

นายพิเชียร  ระวิระ

ธ.ค.2556-ม.ค. 2558

23

นางดวงเดือน  สมวัฒนศักดิ์

ม.ค.2558-มี.ค. 2559

24

ดร.รุจีพัชร   บุญจริง

มี.ค. 2559 – ก.พ. 2560

25

นายประเสริฐ  สุทธิ์เตนันท์

พ.ค. 2560 –ธ.ค. 2560

26

นางจันทิรา  บวรรัตนสุภา

ม.ค. 2561 – มิ.ย. 2561

27

นายรพีทัศน์  อุ่นจิตตพันธ์

ก.ค. 2561 – ธ.ค. 2561

28

นางอภิญญา  พรหมมีชัย

ธ.ค. 2561 – ม.ค. 2563

29

นายกิตติพงษ์  งามจริง

ม.ค. 2563 – ก.พ.2564

30

นายเฉลิม    อารีย์

ก.พ.2564  – ปัจจุบัน