งานส่งเสริมการเกษตรในภารกิจ

งานส่งเสริมการเกษตรในภารกิจของสำนักงานเกษตรพื้นที่กรุงเทพมหานคร

 • งานส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ จำนวน ๑๒ แปลง และตั้งใหม่ ปี ๖๔ จำนวน ๒ แปลง

 

 • งานพัฒนาสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน จำนวน ๓ ชนิดสินค้า เป้าหมาย ๑,๖๐๐ ราย

   

 • งานการส่งเสริมอารักขาพืชเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ผ่านศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) จำนวน ๑๔ ศูนย์

   

 • งานส่งเสริมการปลูกพืชหลากหลายทดแทนนาปรัง พื้นที่เป้าหมาย ๙๖,๐๐๐ ไร่

   

 • งานการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันสินค้าเกษตรแปรรูป โดยมุ่งเน้นที่กลุ่มวิสาหกิจชุมชน จำนวน ๑๙๗ กลุ่ม

   

 • งานยกระดับและเพิ่มศักยภาพ เพื่อให้เกิดการพัฒนาสินค้าเกษตรและสินค้าแปรรูปของชุมชน เป้าหมาย YSF จำนวน ๑๕๐ คน / SF จำนวน ๑,๕๐๕ คน

   

 • สร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มผู้ผลิตสินค้าเกษตร จำนวน ๒๖๙ กลุ่ม

   

 • งานส่งเสริมการหยุดการเผาในพื้นที่เกษตร พื้นที่เป้าหมาย ๙๖,๐๐๐ ไร่

   

 • งานโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กทม. จำนวน ๓๑ โรง

   

 • งานส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร จำนวน ๙ แห่ง

   

 • งานบริหารจัดการและพัฒนา ศูนย์เรียนรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) จำนวน ๔ ศูนย์หลัก และ ๗๕ ศูนย์เครือข่าย

   

 • งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากกรมส่งเสริมการเกษตรข้อมูลพื้นฐานทางการเกษตรในพื้นที่กรุงเทพมหานคร