งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field day) ประจำปี 2563

วันที่ 4 มีนาคม 2563 นายกิตติพงษ์ งามจริง เกษตรกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรพื้นที่กรุงเทพมหานครร่วมกับ หัวหน้าสำนักงานเกษตรพื้นที่ พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field day) ประจำปี 2563 ณ ศูนย์เรียนรู้การลดต้นทุนค่าไฟฟ้าทางการเกษตร (เรส-คิว ฟาร์ม) แขวงบางชัน เขตคลองสามวา ของนายวีระ สรแสดง ประธานศูนย์เครือข่าย

ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายอาชว์ชัยชาญ เลี้ยงประยูร รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานเปิดงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้แก่เกษตรกร ในช่วงเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ตลอดจนเพื่อเผยแพร่ให้เกษตรกรรู้จักและใช้ประโยชน์จากศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร และศูนย์เครือข่ายที่มีอยู่ในพื้นที่ให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างมากยิ่งขึ้น เพื่อกระตุ้นให้เกษตรกรได้รับความรู้ โดยใช้เทคโนโลยีภูมิปัญญาที่มีความเหมาะสมกับพื้นที่ เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไปพร้อมกับการลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกร

ในครั้งนี้ ได้จัดกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย สถานีเรียนรู้จำนวน 4 สถานี ได้แก่ สถานีที่ 1 การเรียนรู้ด้านข้าว สถานีที่ 2 การจัดการดินและปุ๋ย สถานีที่ 3 การจัดการศัตรูพืช สถานีที่ 4 การเรียนรู้ด้านพลังงานทดแทน นอกจากนี้ยังมี นิทรรศการและกิจกรรมให้ความรู้จากหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้บริการและช่วยเหลือแก้ไขปัญหาการผลิตของเกษตรกร โดยผู้เข้าร่วมงาน ในครั้งนี้ ได้แก่ เกษตรกรในพื้นที่เขตคลองสามวา และเขตใกล้เคียง ประชาชนผู้สนใจ วิสาหกิจชุมชน สมาชิกสภาเกษตรกร อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน คณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำแขวง ซึ่งเกษตรกรสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้กับการทำเกษตรของตนเองได้

IMG_3837
IMG_3832
IMG_3591
432020_200305_0107
432020_200305_0065
432020_200305_0056
432020_200305_0031
432020_200305_0027
432020_200305_0016
432020_200305_0025