การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนกรณีจดทะเบียน ณ ศูนย์บริการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล/แขวง (กทม.)