ติดตามโครงการรวมพลังสร้างมูลค่าจากไร่นาฯ ศพก.ลาดกระบัง

สำนักงานพื้นที่เกษตรกรุงเทพมหานคร ติดตามโครงการรวมพลังสร้างมูลค่าจากไร่นาฯ

***

กรมส่งเสริมการเกษตร โดยสำนักงานเกษตรพื้นที่กรุงเทพมหานคร ร่วมกับสำนักงานเกษตรพื้นที่ 2 จัดโครงการรวมพลังสร้างมูลค่าจากไร่นาสู่สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2562 ณ ศาลาเรียนรู้ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ศพก.) เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร

ซึ่งเป็นโครงการที่ส่งเสริมให้เกษตรกร ลดการเผาวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร เพื่อลดปัญหาหมอกควันและสร้างสมดุลระบบนิเวศในชุมชน อีกทั้งส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร มาใช้เป็นปัจจัยการผลิต ดังนั้น สำนักงานเกษตรพื้นที่ 2 กรมส่งเสริมการเกษตร จึงได้จัดกิจกรรมอบรมถ่ายทอดความรู้และสาธิตวิธีการทำปุ๋ยหมักไม่กลับกอง แก่พี่น้องผู้นำเกษตรกรในพื้นที่ลาดกระบัง ผ่านระบบ ศพก.


การทำปุ๋ยหมักไม่กลับกอง เป็นความต้องการของเกษตรกรในพื้นที่ เนื่องจากเกษตรกรในพื้นที่ลาดกระบัง มีการทำนาเป็นหลัก ทำให้มีฟางข้าวเป็นวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเป็นจำนวนมาก อีกทั้งการทำปุ๋ยด้วยวิธีนี้ไม่จำเป็นต้องพลิกกลับกอง ส่งผลให้ลดการใช้แรงงานลง และหากดูแลตามวิธีการอย่างถูกต้องจะทำให้เกษตรกรได้รับปุ๋ยอินทรีย์สำหรับใช้ในครัวเรือนอันเป็นผลดีในแง่การลดต้นทุนและลดการใช้ปุ๋ยเคมีได้อีกด้วย