ประชุมเชื่อมโยงการดำเนินงานของคณะกรรมการเครือข่ายแปลงใหญ่และคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. ระดับเขต

นางอภิญญา พรหมมีชัย เกษตรกรุงเทพมหานคร มอบหมายให้นายวรพจน์ สุวจิตตานนท์ รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ และดร.กัลลิกา ตาระกา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ นำนายพรชัย เขียวอ่อน ประธานเครือข่ายแปลงใหญ่กรุงเทพมหานคร เข้าร่วมประชุมเชื่อมโยงการดำเนินงานของคณะกรรมการเครือข่ายแปลงใหญ่และคณะกรรมการเครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ระดับเขต ครั้งที่ 3/2562 ณ แปลงใหญ่กล้วยไม้ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี วันที่ 28 พฤษภาคม 2562 และในโอกาสนี้ได้เข้าเยี่ยมชมและพูดคุยสอบถาม การดำเนินของแปลงใหญ่กล้วยไม้เพื่อนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้กับการดำเนินงานในพื้นที่กรุงเทพมหานคร