กิจกรรม 5 ส. บริเวณสำนักงานเกษตรพื้นที่กรุงเทพมหานคร

วันที่ 27 และ 28 พฤษภาคม 2562 นางอภิญญา พรหมมีชัย เกษตรกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วย นายวิเชียร แดงท่าขาม ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต นายเรืองพจน์ ธารานาถ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร นายพรเทพ พิมพ์สุวรรณ ผู้อำนวยการกลุ่มอารักขาพืช นางสาวธนภร ไชยวิเศษ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไปและเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรพื้นที่กรุงเทพมหานคร ร่วมกับนายพิเชฏฐ์ นามเตียน หัวหน้าสำนักงานเกษตรพื้นที่ 4 และเจ้าหน้าที่ ดำเนินกิจกรรม 5 ส. บริเวณสำนักงานเกษตรพื้นที่กรุงเทพมหานคร เพื่อปรับปรุงและจัดระเบียบการจัดเก็บสิ่งของให้มีความเป็นระเบียบสะดวกต่อการใช้งาน ซึ่งในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากสำนักงานเขตบางกอกน้อย ในด้านการกำจัดเศษวัสดุและกิ่งไม้บริเวณรอบสำนักงาน