เกษตรกรุงเทพมหานคร ประชุมคณะกรรมการบริหารงานอาสาสมัครเกษตร

 

วันที่ 8 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.00 น.นางอภิญญา พรหมมีชัย เกษตรกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานอาสาสมัครเกษตร ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรพื้นที่กรุงเทพมหานคร ในครั้งนี้ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และสนเทศ และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรพื้นที่กรุงเทพฯ ร่วมกับหัวหน้าสำนักงานเกษตรพื้นที่ 1 – 4 พร้อมเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมด้วย


ซึ่งการประชุมครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อชี้แจงและวางแผนแนวทางการดำเนินงานแต่งตั้งคณะกรรมการอาสาสมัครเกษตรเขตตลอดจนพูดคุยถึงปัญหา อุปสรรคและแนวทางแก้ไข เพื่อให้การขับเคลื่อนงานของอาสาสมัครเกษตรเกิดประสิทธิภาพและสะดวกในการประสานงานของเครือข่ายอาสาเกษตรกรุงเทพมหานครมากยิ่งขึ้นต่อไป