งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี

วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 สำนักงานเกษตรพื้นที่กรุงเทพมหานคร และสำนักงานเกษตรพื้นที่ 4 จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field day) ณ ศูนย์เรียนรู้เครือข่าย ศพก. เขตภาษีเจริญ (ไร่เหมือนจันทร์ แขวงบางไผ่ เขตบางแค) ซึ่งได้รับเกียรติจาก นางพวงเพ็ญ ชื่นค้า ผู้อำนวยการเขตบางแค เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และนางอภิญญา พรหมมีชัย เกษตรกรุงเทพมหานครเป็นผู้กล่าวรายงาน
ทั้งนี้สำนักงานเกษตรพื้นที่กรุงเทพมหานคร นำโดยนางอภิญญา พรหมมีชัย พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมกับนายพิเชฏฐ์ นามเตียน หัวหน้าสำนักงานเกษตรพื้นที่ 4 พร้อมเจ้าหน้าที่ จัดงานครั้งนี้ขึ้นเพื่อให้ความรู้และเป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่เกษตรก่อนเริ่มต้นเข้าสู่ฤดูกาลผลิตใหม่ อีกทั้งเพื่อเป็นการเผยแพร่ ศพก.ให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางให้เกษตรกรเข้ามาใช้ประโยชน์ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน เพื่อลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกร

ซึ่งกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย ฐานการเรียนรู้จำนวน 4 ฐาน ได้แก่1.ฐานเรียนรู้การปลูกพืชอินทรีย์ ซึ่งได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ธงชนะ พรหมมิ ผู้เชี่ยวชาญด้านเกษตรอินทรีย์ 2.ฐานเรียนรู้การปลูกพืชในโรงเรือน 3.ฐานเรียนรู้การผลิตปุ๋ยหมักเพื่อรณรงค์ลดการเผาวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรในพื้นที่ และ 4.ฐานเรียนเรียนรู้การปลูกปอเทืองเพื่อปรับปรุงบำรุงดิน รวมไปถึงมีการบรรยายให้ความรู้เรื่องการหยุดเผาในพื้นที่เกษตรจากนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร และฉายวีดิทัศน์จากกรมส่งเสริมการเกษตรโดยมีเป้าหมายลดมลภาวะและเป็นการอนุรักษ์ดินทางการเกษตร
             นอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรมให้บริการทางการเกษตรและนิทรรศการจากหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ออกให้บริการและช่วยแก้ไขปัญหาการผลิตของเกษตรกร รวมทั้งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากหน่วยงานฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สำนักงานเขตทั้ง 4 เขต ได้แก่ เขตบางแค เขตทวีวัฒนา เขตภาษีเจริญ เขตหนองแขม และสถาบันเกษตรกร กลุ่มวิสาหกิจชุมชน Young Smart Famer และ Smart Farmer กรุงเทพมหานคร ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้มีเกษตรกรในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียงมาร่วมงานประมาณ 100 คน
นายประสบโชค รื่นสุข สำนักงานเกษตรพื้นที่กรุงเทพมหานคร//ข้อมูล
ทีมข่าวรอบรั้วภูธร // รายงาน