งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ ปี 2564 สกพ1

วันพุธ ที่ 24 มีนาคม 2564 นายเฉลิม อารีย์ เกษตรกรุงเทพมหานคร พร้อมเจ้าหน้าสำนักงานเกษตรพื้นที่กรุงเทพมหานคร และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรพื้นที่ 1 ทุกท่านร่วมจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ ปี 2564 (Field Day) ณ ศพก.เครือข่าย (ศูนย์เรียนรู้ท่องเที่ยวเชิงเกษตรแสงตะวัน) แขวงหนองจอก เขตหนองจอก กรุงเทพมหานครภายในงานมีการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการเกษตรมากมาย

โดยมีเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานภายใต้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานภาคีเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ มีร้านค้าจากกลุ่มแม่บ้าน วิสาหกิจชุมชน กลุ่มเกษตรกร มาจำหน่ายสินค้าและแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรด้วย ซึ่งในวันนั้นเรามีสถานีเรียนรู้ ทั้งหมด 4 สถานี 1.การเก็บตัวอย่างดินและการตรวจวิเคราะห์ดิน 2.การผสมปุ๋ยใช้เอง การใช้ปุ๋ยตามค่าการวิเคราะห์ดิน 3.ดินผสมพร้อมปลูก 4.เกษตรทฤษฎีใหม่ มีเกษตรกรมาร่วมงาน 109 คน โดยมีนายภูวนาถ นนทรีย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตหนองจอก เป็นประธานเปิดงาน และนายธนโชติ หอมแย้ม หัวหน้าสำนักงานเกษตรพื้นที่ 1 กล่าวรายงาน

S__20996126
S__20996129
S__20996125
S__20996124
S__20996128
S__20996127
S__20996122