สำนักงานเกษตรพื้นที่กรุงเทพมหานคร

 

 

กิจกรรมภาพข่าวเอกสารเผยแพร่ข่าวเตือนภัยเกษตรจัดซื้อ-จัดจ้าง

การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนกรณีจดทะเบียน ณ สำนักงานเกษตรพื้นที่ (กทม.)

0 comments

การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนกรณีจดทะเบียน ณ ศูนย์บริการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล/แขวง (กทม.)

0 comments

แปลงใหม่:การขึ้นทะเบียนเกษตรกรกรณีเกษตรกรนำแปลงใหม่มาขึ้นทะเบียนด้วยตนเองณสำนักงานเกษตรอำเภอ/สำนักงานเกษตรพื้นที่ (กทม.)

0 comments

แปลงเดิม:การขึ้นทะเบียนเกษตรกรกรณีเกษตรกรนำแปลงเดิมมาขึ้นทะเบียนด้วยตนเองณสำนักงานเกษตรอำเภอ/สำนักงานเกษตรพื้นที่ (กทม.)

0 comments

หนอนแมลงวันชอนใบ

หนอนแมลงวันชอนใบ เตือนเกษ […]

0 comments

โรคเถาเหี่ยว (เชื้อรา Fusarium oxysporum)

โรคเถาเหี่ยว (เชื้อรา Fus […]

0 comments

ข่าวประชาสัมพันธ์งานส่งเสริมการเกษตรย้อนหลัง

เอกสารงานภารกิจเร่งด่วน

 

           คู่มือระบบมาตรการจำกัดการใช้สารเคมี 3 ชนิด 

           คู่มือลงทะเบียนสมัครการใช้สารเคมี 3 ชนิด สำหรับเกษตรกร

            คู่มือจัดห้องอบรมจัดห้องสอบ ระบบจำกัดการใช้สารเคมี 3 ชนิด สำหรับเจ้าหน้าที่

 

 

ความรู้และข่าวเตือนภัยการระบาดจากกรมส่งเสริมการเกษตร

 


icon1


icon4


icon3


icon2